Účtovné služby
  • komplexné vedenie a spracovanie jednoduchého účtovníctva a podvojného účtovníctva
  • vedenie a spracovanie dane z pridanej hodnoty
  • priebežné poskytovanie informácií o Vašom hospodárení
  • spracovanie a zatriedenie účtovných podkladov – došlé a odoslané faktúry, pokladničné doklady, bankové výpisy, interné doklady, cestovné príkazy a pod.
  • evidencia hmotného a nehmotného investičného majetku
  • príprava a zhotovenie účtovnej závierky
  • vypracovanie daňových priznaní a výkazov pre štatistický úrad