Účtovné služby
 • komplexné vedenie a spracovanie jednoduchého účtovníctva a podvojného účtovníctva
 • vedenie a spracovanie dane z pridanej hodnoty
 • priebežné poskytovanie informácií o Vašom hospodárení
 • spracovanie a zatriedenie účtovných podkladov – došlé a odoslané faktúry, pokladničné doklady, bankové výpisy, interné doklady, cestovné príkazy a pod.
 • evidencia hmotného a nehmotného investičného majetku
 • príprava a zhotovenie účtovnej závierky
 • vypracovanie daňových priznaní a výkazov pre štatistický úrad

Personálna agenda

Zabezpečenie komplexnej mzdovej agendy vrátane personalistiky :

 • Vyhotovenie pracovných zmlúv
 • Výpočet miezd podľa evidencie dochádzky
 • Vyhotovenie výplatných listín
 • Vedenie mzdových listov
 • Spracovanie mesačných výkazov do poisťovní
 • Vystavenie príkazu na úhradu miezd, poistného a zrazenej dane
 • Vystavenie potvrdenia o zdaniteľnej mzde
 • Ročné zúčtovanie zrazených preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti
 • Vystavenie zápočtového listu
 • Vypracovanie štvrťročného prehľadu o zrazených a odvedených preddavkoch na daň zo závislej činnosti
 • Vypracovanie ročného hlásenia o vyúčtovaní dane z príjmov FO zo závislej činnosti
 • Vypracovanie interných smerníc

 

Controlling a optimalizácia nákladov
 • Mám dlhoročné skúsenosti v oblasti vedenia ekonomiky firiem od malých po veľkú spoločnosť
 • Vyhodnotím Vaše náklady, poradím Vám , ako je možné ich znížiť a ako chrániť a efektívne využívať majetok Vašej firmy
 • Poskytnem Vám analýzy Vášho účtovníctva aj firemných procesov z manažérskeho pohľadu
 • Nastavím Vám nástroje na to, aby ste svoju firmu mali pohodlne pod kontrolou
 • Vypracujem Vám plány hospodárenia a vyhodnocovanie ich plnenia, čo Vám umožní rýchlo reagovať na odchýlky v očakávanom hospodárení